Boominspectie en inventarisaties

Inventarisatie en inspectie

Goed boombeheer begint bij een inventarisatie van de bomen. Iedere boomeigenaar moet zich houden aan de ‘zorgplicht’ voor bomen. (art. 6.162 BW).

De wet kent drie soorten zorgplicht:

1. Algemene zorgplicht
De bomen moeten regelmatig beoordeeld worden en indien nodig worden maatregelen genomen. Ook regulier onderhoud valt hieronder. Controles moeten systematisch en regelmatig plaatsvinden, verslaglegging valt hier ook onder.

2. Verhoogde zorgplicht
Bomen moeten minstens eenmaal per jaar gecontroleerd worden als ze staan op een plaats van verhoogde gevaarzetting.

3. Onderzoeksplicht
Geldt voor bomen waar eerder een uitwendige afwijking of gebrek is geconstateerd die mogelijk gevaar opleveren in de toekomst.

 

 

De controle van bomen dient geordend en consequent te zijn. Dit houdt in: een betrouwbare aanpak en (beknopte) verslaglegging. Om aan de zorgplicht te voldoen en de risico’s op schade te minimaliseren, kan Zoontjens Boomprojecten een basisinventarisatie voor u uitvoeren. Deze bestaat uit het visueel controleren van de bomen en een opname van de locatie en boomsoort.

Een inventarisatie kan ook dienen als basis voor een boombeheerplan of uit een inschatting van het nodige onderhoud of kosten voor de komende jaren bestaan. In dat geval kan de inventarisatie worden uitgebreid met opnamekenmerken als onderhoudstoestand, stamdiameter, kroondiameter, boomhoogte en de te nemen maatregelen. Deze kunnen naar behoefte worden aangevuld.
De bomen worden meestal ingemeten op basis van referentie. Als deze er weinig is, worden de bomen ingemeten met behulp van GPS.

Bijna alle formaten kunnen worden gebruikt voor onderliggend kaartmateriaal.

Boom Veiligheids Controle

Bij de visuele controle van bomen gebruikt Zoontjens Boomprojecten de VTA methode. VTA staat voor Visual Tree Assessment. Dit houdt in: het beoordelen van een boom op basis van visueel waarneembare kenmerken, oftewel de lichaamstaal van een boom. Dit betreft zowel mechanische als biologische symptomen. Mechanische symptomen zijn signalen van mechanische verzwakking, zoals overbelasting, mechanische beschadigingen, holtes, plakoksels en dergelijke. Biologische symptomen zijn de eventuele aanwezigheid van vruchtlichamen van schimmels op en/of rondom de boom, oftewel de conditie van de boom.

In de meeste gevallen is de visuele beoordeling voldoende om een oordeel te kunnen geven over de mechanische kwaliteit (stabiliteit en breukvastheid) van een boom. In geval van twijfel is er sprake van een ‘onderzoeksplicht’ en wordt nader onderzoek gedaan.

Meer informatie?

Meer weten over boominspectie en inventarisaties?
Neem direct contact op met Arjan, hij verteld je er graag meer over!

 

M. 06-31967346

E. info [at] zoontjensboomprojecten.nl